Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 7. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

  • LABORANT,  na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, s probnim rokom od 6 mjeseci

UVJETI:

  • SSS – srednja stručna sprema kemijskog, sanitarnog ili ekološkog smjera
  • poznavanje rada na računalu i osnovnih programskih alata
  • vozačka dozvola B kategorije

Uz molbe je potrebno priložiti dokumente i podatke:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku vozačke dozvole
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 28. studenog 2023. godine, na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom
"Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto laborant".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.