Graf: Fakturirana količina otpadne vode 

 

Graf: Fakturirana količina otpadne vode po jedinicama lokalne samouprave