Sve odluke mogu se pronaći na internet stranicama službenog glasila PGŽ: www.sn.pgz.hr

Odluke koje se odnose na Ponikve voda d.o.o.:

Odluke koje se odnose na Ponikve eko otok Krk d.o.o.:

Stupanjem na snagu prethodno navedenih odluka prestale su važiti odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada:

Odluke koje se odnose na Ponikve usluga d.o.o.:

- - -