Priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu i sustav javne odvodnje

Kako bi Naručitelj realizirao priključak svog objekta na vodovodnu i/ ili kanalizacijsku mrežu, mora predati fotokopije sljedećih dokumenata:

Za objekte sagrađene prije 15. veljače 1968.:

 • Uvjerenje područnog ureda za katastar - ispostava Krk da je objekt sagrađen prije 15.veljače 1968. god.
 • Kopija katastarskog plana
 • Vlasnički list (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci ili kupoprodajni ugovor
 • Iskaz površina - nije potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje (utvrđuje se iz dokumenta koji iskazuje površinu prostora u objektu, npr. plaćanje komunalne naknade, kupoprodajni ugovor s naznačenom površinom i sl.)
 • Suglasnost  JLS o priključenju građevine na sustav komunalne infrastrukture
 • Kopija osobne iskaznice i OIB

- za  Punat, Bašku i Malinsku tražiti suglasnost nakon dobivene potvrde «mišljenja o mogućnosti priključenja» koju će referent za priključke izdati po primitku prethodnih dokumenata i uviđaja na terenu.

 •  Suglasnost za prekop ceste i javne površine od mjerodavnih tijela (Općine, Grada, Hrvatskih cesta)

Za objekte sagrađene poslije 15. veljače 1968:

 •  Pravomoćna građevinska dozvola ili pravomoćni akt na temelju kojega se može graditi
 •  Glavni projekt na uvid (vraća se odmah) - nije potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje
 •  Kopija katastarskog plana 1:1000
 •  Prva stranica glavnoga projekta - nije potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje
 •  Plan uređenja okoliša (iz glavnog projekta) - nije potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje
 •  Iskaz površina samostalnih uporabnih cjelina (stanova, apartmana, garaža, poslovnih prostora i sl.) - iz glavnog projekta - nije potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje
 •  Vlasnički list (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci ili kupoprodajni ugovor - potrebno samo ako građevinska dozvola ili akt o građenju ne glasi na podnositelja zahtjeva
 •  Suglasnost JLS o priključenju građevine na sustav komunalne infrastrukture
 • Kopija osobne iskaznice i OIB

- za Punat, Bašku i Malinsku tražiti suglasnost nakon dobivene potvrde «mišljenja o mogućnosti priključenja» koju će referent za priključke izdati po primitku prethodnih dokumenata i uviđaja na terenu.

 • Suglasnost za prekop ceste i javne površine od mjerodavnih tijela (Općine, Grada, Hrvatskih cesta)

Sve potrebne fotokopije dokumenata Naručitelj predaje osobno referentu za priključke.

Realizacija priključka

Ponikve voda d.o.o. izrađuju tehničko rješenje i predračun za priključenje građevine na vodoopskrbni sustav  te nakon uplate po predračunima, a potom i potpisivanja ugovora, kreće se u realizaciju priključka . Priključak na sustav javne odvodnje se ne plaća.

Realizaciju priključaka organizira referent za priključke.

Jedan priključak na više stambenih jedinica (starije stambene zgrade) - priključak pripada nekretnini, a svi vlasnici predmetne nekretnine imaju jednako pravo na priključak bez obzira na koga glase računi (obično glase na predstavnika stambene zgrade).