Za Komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. kao i za cijeli otok Krk, najzahtjevniji i najskuplji jest upravo projekt izgradnje kanalizacijskoga sustava na otoku.

Osnovni cilj izgradnje kanalizacije jest zaštita podzemnih voda i obalnoga mora, a time i ljudskoga zdravlja. Kako bi se taj cilj ostvario, Ponikve u suradnji sa svim jedinicama lokalne samouprave kontinuirano rade na izgradnji kanalizacijske mreže, a isto tako i na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskih ispusta.

Ponikve su izradile i Program izgradnje građevina i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka za čiju će realizaciju trebati oko 550 milijuna kuna. Putem projekta „Jadran“ do 2014. godine osigurat će se 19 mil.kuna, a ostatak će se kandidirati za europske fondove.

Završetak cjelokupnog programa očekuje se najkasnije do 2023. godine.

PROJEKT JADRAN

Podprojekt Krk - izgradnja kolektorske mreže naselja Kornić (građevinski i monterski radovi) završena je još 2014. godine. Radove je izvodilo građevinsko društvo GPP Mikić d.o.o. dok je stručni nadzor izvodila zajednica ponuditelja s društvom House d.o.o. kao nositeljem. U 2015. godini završeni su radovi vezani uz izgradnju pristupne ceste i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka (projektiranje i građenje) te je uređaj stavljen u probni rad. Radove je izvodila zajednica ponuditelja čiji je vodeći član GP Krk d.d., a stručni nadzor zajednica ponuditelja s WYG international LTD (UK) kao vodećim članom. Završeni su i radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Građevinske radove je izvodio Pomgrad inženjering d.o.o. a stručni nadzor zajednica ponuditelja s Opatija projekt-hidro kao vodećim partnerom.

Podprojekt Omišalj - radovi na izgradnji kolektorske mreže (gravitacijski i tlačni kolektori) i izgradnji crpnih stanica sustava Omišalj završeni su još 2014. godine. Građevinske radove izvodila je zajednica ponuditelja čiji je vodeći član bio GP Krk d.d, a stručni nadzor je izvodila zajednica ponuditelja s društvom House d.o.o. kao nositeljem. U 2015. godini završeni su radovi na projektiranju i građenju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Omišlju te je uređaj stavljen u probni rad. Radove je izvodila zajednica ponuditelja s vodećim članom GP Krk d.d., a stručni nadzor zajednica ponuditelja s WYG international LTD (UK) kao vodećim članom. Završeni su i radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Građevinske radove izvodio je Pomgrad inženjering d.o.o. a stručni nadzor zajednica ponuditelja s Opatija projekt-hidro kao vodećim partnerom.

Podprojekt Malinska-Njivice - prva faza radova na izgradnji gradske kolektorske mreže naselja Malinska završena je još 2014. godine. Radove je izvodio GP Krk d.d. dok je stručni nadzor izvodila zajednica ponuditelja s društvom House d.o.o. kao nositeljem. U 2015. godini započeli su radovi na II fazi izgradnje kolektorske mreže naselja Malinska. Radove izvodi GPP Mikić d.o.o.. Završeni su radovi na projektiranju i građenju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na rtu Ćuf te je uređaj stavljen u probni rad. Radove je izvodila zajednica ponuditelja s vodećim članom GP Krk d.d., a stručni nadzor zajednica ponuditelja s WYG international LTD (UK) kao vodećim članom. Završeni su i radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Građevinske radove izvodio je Pomgrad inženjering d.o.o. a stručni nadzor zajednica ponuditelja s Opatija projekt-hidro kao vodećim partnerom.

EU PROJEKT

Republika Hrvatska kao zemlja članica Europske Unije ima pristup sredstvima Strukturnih i Kohezijskih fondova u sklopu financijske perspektive Unije za proračunsko razdoblje 2014 – 2020.

Za Projekt Krk u završnoj fazi je priprema projekta izgradnje građevina i uređaja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka.

Izrada studije izvodljivosti ugovorena je sa društvima Cetina d.o.o. (nositelj) i Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH& Co.KG.  2007. godine. Dodatak ugovora potpisan je krajem 2010. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 2.042.000 kn. Zbog neizvršavanja ugovorenih obveza 2014. godine raskinut je ugovor s izvođačem. Ukupno je po tom ugovoru utrošeno 1.723.000 kn od čega su Hrvatske vode sufinancirale 238.000,00 kn,  jedinice lokalne samouprave 742.500 kn i Ponikve 742.500 kn vlastitih sredstava.

Dovršenje studije ugovoreno je sa zajednicom ponuditelja Ars Vivax d.o.o. i Externus Consulting d.o.o. u iznosu od 400.000 kn te je ugovorena usluga izrade prijavnog obrasca prema Operativnom programu 2014-2020. za kandidiranje projekata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka u vrijednosti od 188.000 kn. Studija je završena i predana je Hrvatskim vodama, a planira se da bi se projekt aplicirao odnosno poslao na odobrenje radi sufinanciranja sredstvima EU-a do ljeta ove godine.  Hrvatske vode sufinanciraju 90% ove dokumentacije.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 510.913.257 kn, a projekt se odnosi na sljedeće aglomeracije: Omišalj, Malinska-Njivice, Krk, Punat-Kornić, Baška i Klimno-Šilo. Uključuje izgradnju fekalne kanalizacije i pratećih objekata, rekonstrukciju vodovodne mreže, rehabilitaciju kanalizacijskih kolektora te nadogradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju dva nova uređaja za pročišćavanje.

Ukupni kapacitet uređaja je 85.000 ES [ekvivalent-stanovnika], a funkcionirat će sa drugim (biološkim) stupnjem pročišćavanja. Uređaji će se graditi na slijedećim lokacijama: Omišalj (7.000 ES), Malinska-Ćuf koji će prikupljati otpadne vode naselja Njivica i naselja Općine Malinska-Dubašnica (25.000 ES), Krk (19.000 ES), Punat koji će prikupljati otpadne vode Punta i Kornića (12.500 ES), Baška (14.000 ES) i Klimno-Šilo koji će prikupljati otpadne vode priobalja Dobrinjštine (7.500 ES). Izgradit će se ukupno 86 km kanalizacije uz 26 crpnih stanica, te rekonstruirati 40 km vodovodne mreže. Rehabilitirat će se 10.218 m kolektora uz 1.283 revizionih okana.

Procijenjeni troškovi po općinama izgledaju ovako:

UKUPNO OPĆINA OMIŠALJ  

Kanalizacijski sustav Omišalj i  Njivice

42.703.773.00 kn

 UPOV Omišalj i 32% UPOV-a Malinska-Ćuf

29.232.032,00 kn

UKUPNO OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

 

Kanalizacijski sustav Porat, Vantačići, Sv. Vid

50.782.667.00 kn

68% UPOV-a Malinska-Ćuf

25.715.968,00 kn

UKUPNO GRAD KRK

 

Kanalizacijski sustav Krk i Kornić

47.523.440,00 kn

UPOV Krk i 14% UPOV-a Punat

39.912.984,00 kn

UKUPNO OPĆINA PUNAT

 

Kanalizacijski sustav Punat

15.515.938,00 kn

86% UPOV-a Punat

23.405.416,00 kn

UKUPNO OPĆINA BAŠKA

 

Kanalizacijski sustav Baška

14.927.782,00 kn

UPOV Baška

35.340.000,00 kn

UKUPNO OPĆINA DOBRINJ

 

Kanalizacijski sustav priobalje Dobrinja

44.146.870,00 kn

UPOV Klimno-Šilo-Čižići-Soline

19.592.800,00 kn

U ukupni iznos vrijednosti projekta uračunati su još troškovi obrade mulja, opreme za održavanje, poboljšanja GIS i SCADA sustava, mjera publiciranja, stručnog nadzora i upravljanja projekta u ukupnom iznosu od 66.707.682 kn, te nepredviđeni troškovi u vrijednosti od 10% od radova i usluga, ali i iznos koji je priznat kao dosadašnje učešće u iznosu od 8.959.199 kn.Prema posljednjoj financijskoj analizi (CBA analiza) očekuje se grant između 72% i 73% kao udio nepovratnih sredstava od EU fondova te se očekuje da će se domaća komponenta podijeliti na tri jednaka dijela sufinanciranja : 1/3 Ministarstvo, 1/3 Hrvatske vode i 1/3 JLS s komunalnim društvom.

Udio u sufinanciranju pojedine jedinice lokalne samouprave ovisi o:

- duljini  fekalne kanalizacije i prateće infrastrukture koja će se graditi na području pojedine JLS te veličini uređaja za pročišćavanje (broj ekvivalenata) koji pripada pojedinoj JLS.

Jedinice lokalne samouprave donijele su odluke o prihvaćanju projekta u travnju/svibnju 2015. godine. Prema prvim procjenama vrijednosti investicije dobiveni su planirani udjeli u sufinanciranju:

Općina

Udio

općina Omišalj

18,48 %

općina Malinska-Dubašnica

20,40 %

Grad Krk

23,21 %

općina Punat

10,80 %

općina Baška

13,62 %

općina Dobrinj

13,49 %

S obzirom da se ukupna vrijednost investicije mijenjala, prethodno navedeni udjeli u sufinanciranju nisu konačni već će se isti revidirati kad se budu znale konačne vrijednosti radova / usluga iz projekta.Osnov za konačan obračun biti će stvarno izvedeni radovi za svaku JLS kao i proporcionalni dio zajedničkih troškova (kompostana, razna oprema i ostalo) ovisno o broju ekvivalent stanovnika na uređajima.HBOR je dao ponudu financiranja navedenih iznosa u vidu kredita na 10 godina sa 2,5%-tnom kamatom i dvije godine počeka.U ožujku 2015. godine ugovoreni su radovi na izradi dokumentacije za nadmetanje za provedbu tog projekta u vrijednosti od 748.000 kn. Natječajnu dokumentaciju izrađuje SL Consult d.o.o. iz Ljubljane. Do kraja 2015. godine dovršeno je 39% natječajne dokumentacije, a Hrvatske vode su financirale 90%.

 • 2022

Radovi su započeli 23. listopada 2017. godine, a završili su Potvrdom o preuzimanju radova u ugovorenom roku, 23. travnja 2021. godine.

Izvođač je 31. prosinca 2021. godine predao okončanu situaciju na iznos od 266.514.660,16 kn. 253.178.068,73 kn odnosi se na EU projekt, a 13.336.591,43 kn na radove na EKM mreži.

Početna vrijednost ugovora iznosila je 253.828.191,71 kn.

 

Ugovor je imao 6 izmjena:

 • Dodatkom 1 od 08. ožujka 2019. godine ugovoreni iznos povećan je za 13.127.144,37 kn, a odnosi se na izgradnju elektroničko komunikacijske mreže (EKM) koju financira društvo Ponikve eko otok Krk. Ova usluga nije predmet sufinanciranja EU projekta. Istim dodatkom produžen je rok izvođenja radova do 23. travnja 2021. godine. Nova vrijednost Ugovora iznosila je 266.955.336,08 kn.
 • Dodatkom 2 od 25. veljače 2020. ugovoreni iznos umanjen je za 972.238,53 kn i odnosi se na radove u skladu s nalozima za izmjenu Inženjera. Nova vrijednost Ugovora iznosila je 265.983.097,55 kn.
 • Dodatkom 3 od 11. studenog 2020. godine ugovoreni iznos umanjen je za 11.276.395,18 kn te je nova vrijednost ugovora iznosila 254.706.702,37 kn.
 • Dodatak 4 od 16. travnja 2021. odnosi se na više/manje radnje i vantroškovničke radove u sklopu EU projekta prema nalozima za izmjenu Inženjera. Potpisom Dodatka 4 Ugovora vrijednost ugovora povećala se za 9.302.527,67 kn te je ukupno iznosila 264.009.230,04 kn.
 • Dodatkom 5 od 7. rujna 2021. ugovoreni su novi i nepredviđeni radovi te se iznos povećao za 904.479,76 kn. Nova vrijednost ugovora iznosila je 264.913.709,80 kn.
 • Dodatkom 6 od 18. veljače 2022. godine usklađen je iznos ugovora sa stvarno izvedenim količinama iz Okončane situacije u vrijednosti od 266.514.660,16 kn.

U prosincu 2020. godine ugovorene su nabave opreme, a isporuka istih je obavljena tijekom 2021. godine:

 • specijalna vozila (dva kombinirana vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi zapremnine 3,5m3 i 8m3 i dvije cisterne za crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama) u ukupnoj vrijednosti od 6.764.000,00 kn (isporučitelj: Agra trgovina d.o.o. iz Zagreba). Potvrda o ispunjenju Ugovora izdana je 21. listopada 2021. godine.
 • CCTV kamera s vozilom i opremom za čišćenje kanalizacije u ukupnoj vrijednosti od 1.269.400,00 kn (isporučitelj: Agra trgovina d.o.o. iz Zagreba). Potvrda o ispunjenju Ugovora izdana je 1. ožujka 2021. godine.
 • Kontejneri (19 komada otvorenih kontejnera 7m³ za prijevoz mulja) u ukupnoj vrijednosti od 189.050,00 kn (isporučitelj: GRADATIN d.o.o., Sesvete). Primopredajni zapisnik potpisan je 10. lipnja 2021. godine.
 • kamion s prikolicom (specijalno komunalno vozilo za podizanje i prijevoz kontejnera 5-8m3 – teleskopski samopodizač) u vrijednosti od 923.775,00 kn (isporučitelj: Gradatin d.o.o. iz Sesveta). Potvrda o ispunjenju Ugovora izdana je 27. svibnja 2021. godine.
 • vodomjeri (2.106 kom) u ukupnoj vrijednosti od 911.890,00 kn (isporučitelj: IKOM d.o.o. iz Zagreba). Posljednji primopredajni zapisnik potpisan je 29. lipnja 2021. godine.
 • individualne crpne stanice (450 kom malih crpki za lokalno spajanje kućanstva) u ukupnoj vrijednosti od 4.189.000,00 kn (isporučitelj: CNM&Co. d.o.o. iz Jurdana). Primopredajni zapisnik potpisan je 13. svibnja 2021. godine.
 • Geografski informacijski sustav (GIS ili jednakovrijedno) u ukupnoj vrijednosti od 1.087.565,00 kn (isporučitelj: Protok d.o.o. iz Zagreba). Potvrda o ispunjenju Ugovora izdana je 10. ožujka 2022. godine nakon završene obuke.

 

U listopadu 2020. godine ugovorena je izgradnja i dogradnja uređaja za pročišćavanje i obradu otpadnog mulja sa zajednicom ponuditelja Neoplast industry d.o.o. iz Beograda, Srbija, Art-graditeljstvo d.o.o. iz Zagreba, Hrvatska i Odis filtering Ltd iz Petrach-Tikve, Izrael. Vrijednost ugovora iznosi 183.645.002,00 kn.

Ugovor je do kraja 2022. godine imao 3 izmjene:

 •     Dodatkom 1 od 06. travnja 2022. godine ugovoreni iznos smanjen je za 53.197,69 kn te je nova vrijednost ugovora iznosila 183.591.804,31 kn

 •     Dodatkom 2 od 29. travnja 2022. godine ugovoreni iznos smanjen je za 77.617,44 kn te je nova vrijednost ugovora iznosila 183.514.186,87 kn.

 •     Dodatkom 3 od 30. lipnja 2022. godine ugovoreni iznos smanjen je za 122.121,88 kn te nova vrijednost Ugovora iznosi 183.469.682,43 kn. 

Do kraja 2022. godine, Izvođač je dostavio 11 privremenih situacija, a koje su ovjerili nadzorni inženjer i naručitelj. Obračunato je 32.135.250,00 kn izvedenih radova/usluga. Stanje uplaćenog predujma na dan 31. prosinac 2022. iznosi 14.581.031,45 kn.

Do tog je razdoblja Izvođač ishodovao sve lokacijske dozvole te građevinske dozvole za UPOV Klimno-Šilo, UPOV Krk, UPOV Malinsku-Ćuf, UPOV Omišalj i za kompostanu na Treskavcu pa je započeo sa projektiranjem izvedbenih projekata. Građevinske dozvole za UPOV Punat i UPOV Bašku nisu ishodovane do kraja 2022. Očekuju se prijavljena gradilišta na svim lokacijama i radovi pojačanog intenziteta u prvom kvartalu 2023. godine te produžetak roka obzirom na kašnjenje kod ishodovanja dozvola (lokacijskih i građevinskih) od strane javnopravnih tijela.

Financijske korekcije EU projekta:

Do 31. prosinca 2022. godine Ponikve voda je primila sljedeće obavijesti o donesenim odlukama o utvrđenim nepravilnostima prema kojima se primjenjuju financijske korekcije:

23. svibnja 2018. godine za linijske građevine - financijska korekcija 10%
- obračunata na isplaćeni avans i radove izvedene do 31.10.2018. (ukupno 6.305.080,91 kn)

28. studenog 2018. godine za nadzor - financijska korekcija 5%
- obračunata na sve do sada dostavljene račune (ukupno 206.553,50 kn)

08. veljače 2019. godine izmjenjena je odluka od 23. svibnja 2018. godine za linijske građevine - financijska korekcija s 10% povećana je na 25%
- obračunata na radove izvedene nakon 31.10.2018. (ukupno 32.567.714,99 kn)
- Ponikve voda je 19. veljače 2019. godine uputila prigovor Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na odluku o povećanju financijske korekcije s 10% na 25%.

08. prosinca 2020. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je Rješenje prema kojem je prigovor prihvaćen i naloženo je Hrvatskim vodama (PT-2) da u ponovljenom postupku na temelju pravilno utvrđenog činjeničnog stanja ponovno odluče povodom sumnje na nepravilnost. 

04. veljače 2021. godine Hrvatske vode donijele su izmjenu odluke o utvrđenoj nepravilnosti od 23. svibnja 2018. godine i 08. veljače 2019. godine. Financijska korekcija vraćena je na 10% prihvatljive vrijednosti izvedenih radova za linijske građevine što je smanjilo financijsku korekciju za 19.540.628,99 kn.


Trajno nepriznati troškovi se, prema postojećim odlukama skupštine Ponikve voda, sufinanciraju:

- trošak nepriznatih imovinsko-pravnih odnosa - Ponikve voda 100%, 
- troškovi financijskih korekcija (odluke od 23. studenog 2018., 21. veljače 2019. godine i 29. studenog 2021.) iz dugoročnih kredita (HBOR i PBZ), a udjeli u otplati kredita su: 

Ponikve voda (vlastita sredstva)    10,27000%
Grad Krk (naknada za razvoj/proračun)    20,38666%
Općina Baška (naknada za razvoj/proračun)    11,54825%
Općina Dobrinj (naknada za razvoj/proračun)    15,76556%
Općina Malinska-Dubašnica (naknada za razvoj/proračun)    17,14740%
Općina Omišalj (naknada za razvoj/proračun)    15,98091%
Općina Punat (naknada za razvoj/proračun)    8,90122%

 

 

NPOO Projekt

Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Vrbnik I. faza

U prosincu 2021. godine, Ponikve voda je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-2026 (kraće: NPOO) za projekt “Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Vrbnik I. faza”, s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Provedbenim tijelom – Hrvatskim vodama.

Građevinske radove, zajedno s rekonstrukcijom vodovoda, izvodi Dinocop d.o.o. iz Omišlja, a stručni nadzor Ured ovlaštenog inženjera Marinko Capić. Ukupna vrijednost do sada ugovorenih građevinskih radova iznosi 2.578.343 kn, a stručnog nadzora 81.000 kn. Do 31.12.2022. godine izvedeno je 2.527.879 kn građevinskih radova te je situirano 67.183,67 kn usluge stručnog nadzora.

Društvo je do 31.12.2022. godine uputilo 4 zahtjeva za nadoknadom sredstava izgradnje kanalizacijskog kolektora putem NPOO-a u ukupnoj vrijednosti od 2.055.001,84 kn. Od toga prihvaćeni troškovi iznose 1.647.887,92 kn, a trajno neprihvaćeni troškovi 84.182,30 kn (financijska korekcija u iznosu od 5%).

Udjeli u sufinanciranju prihvatljivih troškova:

  


%


Ukupno

sufinancirano

(2022.)

 
 

- EU sredstva

80%


1.318.310,32

 

- Hrvatske vode

10%


164.788,80

 

- lokalna komponenta

10%


164.788,80

 

 


100%


1.647.887,92

 

 

Dio radova koji su izvedeni u 2022. godini potraživati će se iz NPOO-a u 2023. godini. Lokalna komponenta te ostatak troškova koji NPOO ne prihvaća, financira se iz proračuna Općine Vrbnik, naknade za razvoj te iz vlastitih sredstava Ponikve (usluga nadzora).