Ispitivanje kvalitete vode izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnim objektima i razvodnoj mreži provodi:

 • ovlašteni interni laboratorij Društva svakodnevno i
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno–ekološki odjel, Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi (NZJZ) za potrebe Ministarstva zdravstva (županijski monitoring) u skladu s važećim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13).

 Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja:

 • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi,
 • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i
 • ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

 Analiza vode za piće u internom laboratoriju Društva obuhvaća sljedeće pokazatelje:

 1. mikrobiološki pokazatelji: Escherichia coli, ukupni koliformi, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, broj kolonija 22 ˚C i broj kolonija 36 ˚C
 2. fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji: boja, mutnoća, miris, temperatura vode, koncentracija vodikovih iona, utrošak KMnO4, amonij, nitrat, mangan, željezo, vodljivost, klorid, m-alkalitet, ukupna tvrdoća, kalcijeva tvrdoća i slobodni klor.

U laboratoriju NZJZ, pored gore navedenih provode i sljedeća određivanja: ukupni organski ugljik, lakohlapivi halogenirani ugljikovodici, kloroform, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform, klorit i klorat.

Područje otoka Krka snabdjeva se vodom za piće iz četiri vodoopskrbna sustava:

 1. vodoopskrbni sustav «Ponikve»,
 2. vodoopskrbni sustav «Baška»,
 3. vodoopskrbni sustav «Paprata» i
 4. vodoopskrbni sustav «Stara Baška»

Vodoopskrbni sustav «Ponikve» koristi izvorište Vela Fontana, a voda se pročišćava na uređaju «Ponikve» procesima aeracije, filtracije i dezinfekcije UV sterilizatorima. U razvodnoj mreži pročišćena voda se dezinficira klor-dioksidom.
Vodoopskrbni sustav «Stara Baška» koristi bunar Stara Baška, a voda bunara se obrađuje na desalinizatoru i dezinficira natrijevim-hipokloritom prije puštanja u vodoopskrbu.
Vodoopskrbni sustavi «Baška» i «Paprata» ne koriste nikakve postupke pročišćavanja. U razvodnoj mreži ovih vodoopskrbnih sustava voda se dezinficira natrijevim hipokloritom.

Tijekom 2019. godine laboratorij „Ponikve voda“ d.o.o. u okviru sustava samokontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (HACCP), a prema godišnjem planu uzorkovanja analizirano je 202 uzoraka vode izvorišta, 661 uzorak vode u vodosprema i 943 uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže. Ukupno je analizirano 1.908 uzoraka vode za ljudsku potrošnju.

Tijekom ljetnih mjeseci dolazi do odstupanja od MDK vrijednosti za parametar temperatura u vodi za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji Ministarstva zdravstva odobrilo je zahtjev Ponikve voda d.o.o. za odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura (do 28°) u vodi za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve do 31. prosinca  2022. godine uz obavezno informiranje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme trajanja odstupanja navedenog parametra od MDK vrijednosti (klasa: UP/I-541-02/20-03/55; URBROJ: 534-07-2/1-20/2-6).

Analize kvalitete vode za piće NZJZ mogu se pronaći na internet stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

TVRDOĆA VODE

Tvrdoću vode čine različiti otopljeni ioni metala, u najvećoj mjeri kalcija i magnezija koji su ujedno i esencijalni minerali važni za ljudsko zdravlje i neophodni su u prehrani. Ukupna tvrdoća uključuje karbonatnu i nekarbonatnu tvrdoću, odnosno sve kalcijeve i magnezijeve soli koje su osim na karbonate i hidrogenkarbonate vezane i na sulfate, kloride, nitrate i silikate. SI jedinica za izražavanje tvrdoće vode je mol/L, ali se tvrdoća vode najčešće mjeri u stupnjevima (njemački, francuski i engleski stupnjevi) i ostalim SI jedinicama (npr. mg CaCO3/L).

U RH se najčešće izražava u njemačkim stupnjevima (°nj ili °dH) koji je definiran kao 10 mg CaO/L.

Prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) maksimalno dopuštena koncentracija nije određena već se za tumačenje dobivenih rezultata koriste preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Prema smjernicama WHO nema određenih granica za tvrdoću vode vezanih za zdravlje.

Stupnjevi ukupne tvrdoće vode prema Hartegradenu:

0 – 4 °dH – jako meka voda
4 - 8 °dH - meka voda
8 - 18 °dH - srednje tvrda voda
18 - 30 °dH - tvrda voda
> 30 °dH - vrlo tvrda voda

Vrijednosti tvrdoće vode u vodoopskrbnim sustavima:

1. vodoopskrbni sustav Ponikva:10 - 19 °nj
2. vodoopskrbni sustav Baška:10 - 14 °nj
3. vodoopskrbni sustav Paprata:11 - 12 °nj
4. vodoopskrbni sustav Stara Baška:2 - 7 °nj

Što napraviti ako voda ima:

 1. žutu ili bijelu boju
  Pustiti je da teče dok ne postane bistra!
  Žuta boja potječe od čestica koje uđu u razvodnu mrežu usljed puknuća ili radova na vodoopskrbnom sustavu.
  Bijela boja je od zraka koji ostane u razvodnoj mreži nakon puknuća ili radova.
 2. miris po kloru
  Koncentracije klor dioksida i natrijevog hipoklorita svakodnevno se kontroliraju i održavaju na najnižoj razini koja je potrebna da bi voda za ljudsku potrošnju bila zdravstveno ispravna.