Kvaliteta vode

 Ispitivanje kvalitete vode izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnim objektima i razvodnoj mreži provodi:

 • ovlašteni interni laboratorij Društva svakodnevno i
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno–ekološki odjel, Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi (NZJZ) za potrebe Ministarstva zdravstva (županijski monitoring) u skladu s važećim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13).

 Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja:

 • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi,
 • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i
 • ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

 Analiza vode za piće u internom laboratoriju Društva obuhvaća sljedeće pokazatelje:

 1. organoleptičke i fizikalno-kemijske pokazatelje: temperatura, boja, mutnoća, miris, okus, pH, vodljivost, slobodni klor, utrošak KMnO4, kloridi, amonijak, željezo, mangan, alkalitet, tvrdoća i
 2. mikrobiološki pokazatelji: broj kolonija na 22°C, broj kolonija na 37°C, koliformne bakterije, Escherichia coli i enterokoki.

U laboratoriju NZJZ, pored gore navedenih provode i sljedeća određivanja: ukupni organski ugljik, lakohlapivi halogenirani ugljikovodici, kloroform, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform, klorit i klorat.

Područje otoka Krka snabdjeva se vodom za piće iz četiri vodoopskrbna sustava:

 1. vodoopskrbni sustav «Ponikve»,
 2. vodoopskrbni sustav «Baška»,
 3. vodoopskrbni sustav «Paprata» i
 4. vodoopskrbni sustav «Stara Baška»

Vodoopskrbni sustav «Ponikve» koristi izvorište Vela Fontana, a voda se pročišćava na uređaju «Ponikve» procesima aeracije, filtracije i dezinfekcije UV sterilizatorima. U razvodnoj mreži pročišćena voda se dezinficira klor-dioksidom.
Vodoopskrbni sustav «Stara Baška» koristi bunar Stara Baška, a voda bunara se obrađuje na desalinizatoru i dezinficira natrijevim-hipokloritom prije puštanja u vodoopskrbu.
Vodoopskrbni sustavi «Baška» i «Paprata» ne koriste nikakve postupke pročišćavanja. U razvodnoj mreži ovih vodoopskrbnih sustava voda se dezinficira natrijevim hipokloritom.

Tijekom 2015. godine interni laboratorij Društva analizirao je ukupno 931 uzoraka vode iz razvodne mreže svih vodoopsrbnih sustava.
Laboratorij NZJZ ukupno je analizirao 111 uzorak vode za ljudsku potrošnju.

Analize kvalitete vode za piće NZJZ mogu se pronaći na internet stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Što napraviti ako voda ima:

 1. žutu ili bijelu boju
  Pustiti je da teče dok ne postane bistra!
  Žuta boja potječe od čestica koje uđu u razvodnu mrežu usljed puknuća ili radova na vodoopskrbnom sustavu.
  Bijela boja je od zraka koji ostane u razvodnoj mreži nakon puknuća ili radova.
 2. miris po kloru
  Koncentracije klor dioksida i natrijevog hipoklorita svakodnevno se kontroliraju i održavaju na najnižoj razini koja je potrebna da bi voda za ljudsku potrošnju bila zdravstveno ispravna.