Za Komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. kao i za cijeli otok Krk, najzahtjevniji i najskuplji jest upravo projekt izgradnje kanalizacijskoga sustava na otoku.

Osnovni cilj izgradnje kanalizacije jest zaštita podzemnih voda i obalnoga mora, a time i ljudskoga zdravlja. Kako bi se taj cilj ostvario, Ponikve u suradnji sa svim jedinicama lokalne samouprave kontinuirano rade na izgradnji kanalizacijske mreže, a isto tako i na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskih ispusta.

Ponikve su izradile i Program izgradnje građevina i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka za čiju će realizaciju trebati oko 550 milijuna kuna. Putem projekta „Jadran“ do 2014. godine osigurat će se 19 mil.kuna, a ostatak će se kandidirati za europske fondove.

Završetak cjelokupnog programa očekuje se najkasnije do 2023. godine.

PROJEKT JADRAN

Podprojekt Krk - izgradnja kolektorske mreže naselja Kornić (građevinski i monterski radovi) završena je još 2014. godine. Radove je izvodilo građevinsko društvo GPP Mikić d.o.o. dok je stručni nadzor izvodila zajednica ponuditelja s društvom House d.o.o. kao nositeljem. U 2015. godini završeni su radovi vezani uz izgradnju pristupne ceste i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka (projektiranje i građenje) te je uređaj stavljen u probni rad. Radove je izvodila zajednica ponuditelja čiji je vodeći član GP Krk d.d., a stručni nadzor zajednica ponuditelja s WYG international LTD (UK) kao vodećim članom. Završeni su i radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Građevinske radove je izvodio Pomgrad inženjering d.o.o. a stručni nadzor zajednica ponuditelja s Opatija projekt-hidro kao vodećim partnerom.

Podprojekt Omišalj - radovi na izgradnji kolektorske mreže (gravitacijski i tlačni kolektori) i izgradnji crpnih stanica sustava Omišalj završeni su još 2014. godine. Građevinske radove izvodila je zajednica ponuditelja čiji je vodeći član bio GP Krk d.d, a stručni nadzor je izvodila zajednica ponuditelja s društvom House d.o.o. kao nositeljem. U 2015. godini završeni su radovi na projektiranju i građenju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Omišlju te je uređaj stavljen u probni rad. Radove je izvodila zajednica ponuditelja s vodećim članom GP Krk d.d., a stručni nadzor zajednica ponuditelja s WYG international LTD (UK) kao vodećim članom. Završeni su i radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Građevinske radove izvodio je Pomgrad inženjering d.o.o. a stručni nadzor zajednica ponuditelja s Opatija projekt-hidro kao vodećim partnerom.

Podprojekt Malinska-Njivice - prva faza radova na izgradnji gradske kolektorske mreže naselja Malinska završena je još 2014. godine. Radove je izvodio GP Krk d.d. dok je stručni nadzor izvodila zajednica ponuditelja s društvom House d.o.o. kao nositeljem. U 2015. godini započeli su radovi na II fazi izgradnje kolektorske mreže naselja Malinska. Radove izvodi GPP Mikić d.o.o.. Završeni su radovi na projektiranju i građenju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na rtu Ćuf te je uređaj stavljen u probni rad. Radove je izvodila zajednica ponuditelja s vodećim članom GP Krk d.d., a stručni nadzor zajednica ponuditelja s WYG international LTD (UK) kao vodećim članom. Završeni su i radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Građevinske radove izvodio je Pomgrad inženjering d.o.o. a stručni nadzor zajednica ponuditelja s Opatija projekt-hidro kao vodećim partnerom.

EU PROJEKT

Republika Hrvatska kao zemlja članica Europske Unije ima pristup sredstvima Strukturnih i Kohezijskih fondova u sklopu financijske perspektive Unije za proračunsko razdoblje 2014 – 2020.

Za Projekt Krk u završnoj fazi je priprema projekta izgradnje građevina i uređaja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka.

Izrada studije izvodljivosti ugovorena je sa društvima Cetina d.o.o. (nositelj) i Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH& Co.KG.  2007. godine. Dodatak ugovora potpisan je krajem 2010. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 2.042.000 kn. Zbog neizvršavanja ugovorenih obveza 2014. godine raskinut je ugovor s izvođačem. Ukupno je po tom ugovoru utrošeno 1.723.000 kn od čega su Hrvatske vode sufinancirale 238.000,00 kn,  jedinice lokalne samouprave 742.500 kn i Ponikve 742.500 kn vlastitih sredstava.

Dovršenje studije ugovoreno je sa zajednicom ponuditelja Ars Vivax d.o.o. i Externus Consulting d.o.o. u iznosu od 400.000 kn te je ugovorena usluga izrade prijavnog obrasca prema Operativnom programu 2014-2020. za kandidiranje projekata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka u vrijednosti od 188.000 kn. Studija je završena i predana je Hrvatskim vodama, a planira se da bi se projekt aplicirao odnosno poslao na odobrenje radi sufinanciranja sredstvima EU-a do ljeta ove godine.  Hrvatske vode sufinanciraju 90% ove dokumentacije.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 510.913.257 kn, a projekt se odnosi na sljedeće aglomeracije: Omišalj, Malinska-Njivice, Krk, Punat-Kornić, Baška i Klimno-Šilo. Uključuje izgradnju fekalne kanalizacije i pratećih objekata, rekonstrukciju vodovodne mreže, rehabilitaciju kanalizacijskih kolektora te nadogradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju dva nova uređaja za pročišćavanje.

Ukupni kapacitet uređaja je 85.000 ES [ekvivalent-stanovnika], a funkcionirat će sa drugim (biološkim) stupnjem pročišćavanja. Uređaji će se graditi na slijedećim lokacijama: Omišalj (7.000 ES), Malinska-Ćuf koji će prikupljati otpadne vode naselja Njivica i naselja Općine Malinska-Dubašnica (25.000 ES), Krk (19.000 ES), Punat koji će prikupljati otpadne vode Punta i Kornića (12.500 ES), Baška (14.000 ES) i Klimno-Šilo koji će prikupljati otpadne vode priobalja Dobrinjštine (7.500 ES). Izgradit će se ukupno 86 km kanalizacije uz 26 crpnih stanica, te rekonstruirati 40 km vodovodne mreže. Rehabilitirat će se 10.218 m kolektora uz 1.283 revizionih okana.

Procijenjeni troškovi po općinama izgledaju ovako:

UKUPNO OPĆINA OMIŠALJ  

Kanalizacijski sustav Omišalj i  Njivice

42.703.773.00 kn

 UPOV Omišalj i 32% UPOV-a Malinska-Ćuf

29.232.032,00 kn

UKUPNO OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

 

Kanalizacijski sustav Porat, Vantačići, Sv. Vid

50.782.667.00 kn

68% UPOV-a Malinska-Ćuf

25.715.968,00 kn

UKUPNO GRAD KRK

 

Kanalizacijski sustav Krk i Kornić

47.523.440,00 kn

UPOV Krk i 14% UPOV-a Punat

39.912.984,00 kn

UKUPNO OPĆINA PUNAT

 

Kanalizacijski sustav Punat

15.515.938,00 kn

86% UPOV-a Punat

23.405.416,00 kn

UKUPNO OPĆINA BAŠKA

 

Kanalizacijski sustav Baška

14.927.782,00 kn

UPOV Baška

35.340.000,00 kn

UKUPNO OPĆINA DOBRINJ

 

Kanalizacijski sustav priobalje Dobrinja

44.146.870,00 kn

UPOV Klimno-Šilo-Čižići-Soline

19.592.800,00 kn

U ukupni iznos vrijednosti projekta uračunati su još troškovi obrade mulja, opreme za održavanje, poboljšanja GIS i SCADA sustava, mjera publiciranja, stručnog nadzora i upravljanja projekta u ukupnom iznosu od 66.707.682 kn, te nepredviđeni troškovi u vrijednosti od 10% od radova i usluga, ali i iznos koji je priznat kao dosadašnje učešće u iznosu od 8.959.199 kn.Prema posljednjoj financijskoj analizi (CBA analiza) očekuje se grant između 72% i 73% kao udio nepovratnih sredstava od EU fondova te se očekuje da će se domaća komponenta podijeliti na tri jednaka dijela sufinanciranja : 1/3 Ministarstvo, 1/3 Hrvatske vode i 1/3 JLS s komunalnim društvom.

Udio u sufinanciranju pojedine jedinice lokalne samouprave ovisi o:

- duljini  fekalne kanalizacije i prateće infrastrukture koja će se graditi na području pojedine JLS te veličini uređaja za pročišćavanje (broj ekvivalenata) koji pripada pojedinoj JLS.

Jedinice lokalne samouprave donijele su odluke o prihvaćanju projekta u travnju/svibnju 2015. godine. Prema prvim procjenama vrijednosti investicije dobiveni su planirani udjeli u sufinanciranju:

Općina

Udio

općina Omišalj

18,48 %

općina Malinska-Dubašnica

20,40 %

Grad Krk

23,21 %

općina Punat

10,80 %

općina Baška

13,62 %

općina Dobrinj

13,49 %

S obzirom da se ukupna vrijednost investicije mijenjala, prethodno navedeni udjeli u sufinanciranju nisu konačni već će se isti revidirati kad se budu znale konačne vrijednosti radova / usluga iz projekta.Osnov za konačan obračun biti će stvarno izvedeni radovi za svaku JLS kao i proporcionalni dio zajedničkih troškova (kompostana, razna oprema i ostalo) ovisno o broju ekvivalent stanovnika na uređajima.HBOR je dao ponudu financiranja navedenih iznosa u vidu kredita na 10 godina sa 2,5%-tnom kamatom i dvije godine počeka.U ožujku 2015. godine ugovoreni su radovi na izradi dokumentacije za nadmetanje za provedbu tog projekta u vrijednosti od 748.000 kn. Natječajnu dokumentaciju izrađuje SL Consult d.o.o. iz Ljubljane. Do kraja 2015. godine dovršeno je 39% natječajne dokumentacije, a Hrvatske vode su financirale 90%.