Društvo je osnovano 1960. godine s osnovnom djelatnošću proizvodnje i distribucije vode. Od osnutka do danas sjedište Društva je u Krku.

Godine 1986. došlo je do udruživanja PONIKAVA i KOMUNALCA iz Omišlja. Novonastalo društvo djeluje pod imenom PONIKVE. Nakon udruživanja, djelatnost Društva proširuje se na odvoz i odlaganje otpada, održavanje čistoće u poslovnim prostorima, čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje groblja i obavljanje pogrebnih usluga.
Tijekom 80-ih godina izgrađeni su brojni objekti komunalne infrastrukture koji su trebali zadovoljiti stanovništvo otoka Krka i rastući broj domaćih i stranih turista.

Odlukom bivše Skupštine Općine Krk i mjesnih zajednica, 1986. godine Ponikve su preuzele održavanje i razvoj postojećih kanalizacijskih sustava na otoku Krku.

Ponikve djeluju na cijelom području otoka Krka.

Nakon 1991. godine dolazi do postupnoga prestanka obavljanja pojedinih djelatnosti, tako da se danas PONIKVE bave proizvodnjom i distribucijom vode, prikupljanjem, pročišćavanjem i dispozicijom otpadnih voda te prikupljanjem i odlaganjem komunalnog otpada.

Društvo od 1992. godine prikuplja komunalni otpad u općinama Omišalj i Baška te u gradu Krku, a od 1. srpnja 2001. i u općinama Punat i Vrbnik. Od 2006. godine Društvo prikuplja otpad s cijeloga otoka Krka.

U proljeće 2005. godine Društvo je uvelo ekološki sustav zbrinjavanja otpada. Tome je sustavu cilj što veći dio otpada odvojeno prikupiti i reciklirati, a samo ono što se ne uspije odvojiti, odložiti na odlagalištu komunalnog otpada TRESKAVAC kojim upravlja Društvo.

Od 1991. godine u Društvo je uveden sustav daljinskoga nadzora i upravljanja koji se koristi za upravljanje vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavom te za nadzor rada na odlagalištu otpada.

1903.

 • kaptirano vrelo Ogreni u Dobrinju
 • javna česma u Dobrinju

1906.

 • projekt za prvi lokalni vodovod na otoku Krku (Rovoznik-Grabrovnik) za mjesto Vrbnik

1911.

 • realizacija prvoga lokalnog vodovoda na otoku Krku (projektiranog 1906.) Rovoznik - Grabrovnik

1918.

 • izgradnja mjesne mreže Omišlja (stara jezgra)

1934. - 1939.

 • izgradnja crpne stanice Mala Fontana na izvorištu Ponikve
 • izgradnja cjevovoda od izvorišta Ponikve do vodospreme Bogovići
 • izgradnja cjevovoda od izvorišta Ponikve do Dunata
 • izgradnja vodosprema: Bogovići, Lubenovo, Muraj

1945.

 • izgradnja vodospreme Sveta Lucija
 • izgradnja cjevovoda od Dunata do Krka
 • izgradnja mjesne mreže Krka

1953.

 • izgradnja tri kaptaže s vodospremama na bašćanskom području: Sopot, Santis i Batomalj

1955.

 •  izgradnja transportnoga cjevovoda od Dunata do Punta

1960.

 • formirano društvo Ponikve (u veljači)
 • 19.03.1960. - službeni datum osnutka Društva

1963.

 • kaptiran izvor Vrutak (Jezero kraj Njivica)
 • izgradnja transportnoga cjevovoda od Vrutka do Njivica

1964.

 • izgradnja vodoopskrbnog sustava Grada Krka

1967.

 • izgradnja kaptaže Vela Fontana na jezeru Ponikve

1969.

 • izgradnja vodospreme i prekidne komore Boki te vodospreme i prekidne komore Hamec u Omišlju

1971.

 • izgradnja crpne stanice Jezero i uređaja za pročišćavanje vode
 • izgradnja prekidne komore Brgud (kod Njivica) te vodosprema Kokanj i Haludovo

1975.

 • formirano poduzeće Komunalac koje se 1986. udružilo s poduzećemPonikve
 • organizirano odlagalište otpada Treskavac (na putu prema Baški)

1978.

 • početak izgradnje kanalizacije u Njivicama

1980.

 • početak izgradnje kanalizacije u Kijcu

1981.

 • izgradnja bunara EB-1 u Batomlju (kod Baške)
 • izgradnja kanalizacijskoga sustava naselja Sjever u Omišlju
 • početak izgradnje kanalizacije u Krku

1982.

 • početak izgradnje kanalizacije u Omišlju

1983.

 • prvi je put za potrebe vodoopskrbe sjevernog dijela otoka korištena voda s kopna (Tribalj)
 • izgradnja prve etape prve faze kanalizacijskoga sustava Grada Krka
 • izgradnja kanalizacijskoga sustava naselja Kijac

1984.

 • izgradnja prve faze transportnoga cjevovoda od crpne stanice Ponikve do prekidne komore Muraj

1985.

 • izgradnja druge faze tlačnoga cjevovoda od CS Ponikve do prekidne komore Muraj
 • izgradnja transportnoga cjevovoda od prekidne komore Lizer do vodospreme Krk
 • nabavljene prve dvije autocisterne za prijevoz vode

1986.

 • udruživanje Ponikava i Komunalca u društvo pod nazivom Ponikve
 • počeci informatizacije društva
 • izgrađena brana i formirana akumulacija Ponikve 2 mil. m3
 • izgradnja vodospreme Baška
 • izgradnja transportnoga cjevovoda od vodospreme Batomalj do Baške
 • izgrađena vodosprema Bogovići
 • početak izgradnje kanalizacije u Baški

1987.

 • izgradnja transportnoga cjevovoda Dunat – Vrbnik
 • izgradnja nove prekidne komore Lizer
 • izgradnja prve faze cjevovoda od CS Ponikve do prekidne komore Lizer
 • izgradnja druge etape prve faze kanalizacijskoga sustava u Krku

1988.

 • početak izgradnje kanalizacije u Puntu

1989.

 • novi bunar u Bašćanskoj Dragi (kap. 25 l/s)
 • izgradnja podmorskoga ispusta na rtu Ćuf (kod Kijca)
 • izgradnja prve etape prve faze kanalizacijskoga sustava u Puntu
 • dovršen dio krčke kanalizacije

1991.

 • uveden novi informatički sustav TELEMETRIJA za nadgledanje i kontrolu vodoopskrbnoga sustava

1994.

 • revizija Vodoopskrbnoga plana otoka Krka

1995.

 • izgradnja druge faze cjevovoda od crpne stanice Ponikve do prekidne komore Lizer

1996.

 • izgradnja transportnoga cjevovoda od Vele Fontane (Ponikve) do prekidne komore Lubenovo

1997.

 • izgradnja nove vodospreme u Puntu
 • izgradnja cjevovoda od Oštrobradića do vodospreme Bogovići
 • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Baški
 • izgradnja bunara EP-1 u Paprati
 • početak izgradnje kanalizacije Malinske

1998.

 • izgradnja transportnoga cjevovoda od Dine do prekidne komore Boki
 • dogradnja uređaja za pročišćavanje vode u izvorištu Jezero – „Krofta“
 • izgradnja vodoopskrbnoga cjevovoda visoke zone Grada Krka
 • izgradnja kanalizacijskoga kolektora "Baška Draga - Baška", dionica 1: Baška - Jurandvor

1999.

 • odlučeno da se Društvo certificira prema standardu ISO 9002

2001.

 • usvojena "Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku"

2002.

 • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Puntu
 • početak izgradnje kanalizacije u Batomlju
 • pušten u pogon vodoopskrbni sustav Čižići, Klimno, Soline i Šilo
 • potpisan sporazum za dovođenje vode s kopna na otok

2003.

 • usvojena studija "Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otoka Krka“
 • potpisan sporazum za dovođenje vode s kopna na otok
 • potpisana druga faza Koncepcije razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2008. u ukupnom iznosu od 84,5 milijuna kuna
 • potvrđivanje bunara u Baški na predviđeni kapacitet od 15 l/s

2004.

 • financijsko povećanje programa Koncepcije s 84,5 na 110 milijuna kuna
 • donošenje odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju programa sanacije odlagališta s 50 posto sredstava, odnosno 18,8 milijuna kuna

2005.

 • uvođenje ekološki zasnovanog sustava zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku kao prvog cjelovitog rješenja u Hrvatskoj
 • završetak izgradnje i stavljanje u funkciju nove CS Ponikve s filtarskim postrojenjem što je dovelo do znatnog povećanja kvalitete vode u vodoopskrbnom sustavu
 • početak izgradnje vodoopskrbe Šotoventa
 • početak uvođenja novoga modernijeg sustava telemetrije, temeljenog na PLC  tehnologiji
 • izgradnja kanalizacijskoga kolektora "Baška Draga - Baška", dionica 2: Jurandvor - kraj Banja
 • početak izgradnje kanalizacije u Jurandvoru

2006.

 • završena prva faza prve etape i započeta druga faza vodoopskrbe Šotoventa
 • započeta realizacija vodoopskrbe Garice, Risike i visoke zone Vrbnika
 • započeta investicija izgradnje zahvata na otoku za prihvat riječke vode
 • osim dijela mjesne mreže, završena vodoopskrba mjesta Polje
 • završetak izgradnje kanalizacije Njivica - II faza

2007.

 • izrađen idejni projekt i elaborat za lokacijsku dozvolu za podizanje brane akumulacije Ponikve
 • naručena studija izvodivosti akumulacije
 • nastavljeni radovi na vodoopskrbi Šotoventa (prva faza druga etapa), Garice i Risike te na zahvatima na otoku potrebnima za prihvat vode s kopna
 • u srpnju puštena voda u izgrađeni dio vodoopskrbnoga sustava Bajčići, Poljica i Vrh

2008.

 • u srpnju pušten u pogon izgrađeni dio vodoopskrbnog sustava Risike i Garice (CS Paprati, VS Paprati, VS Garica i VS Risika)
 • u srpnju pušten u rad cjevovod kojim se otok Krk povezao na vodoopskrbni sustav grada Rijeke
 • U kolovozu puštena je voda u novoizgrađenu mrežu naselja Kosići
 • Od 01.09. izvorište Jezero koristi se opskrbu tehnološkom vodom Dina petrokemije.
 • Izvršena je rekonstrukcija VS Hamec
 • Završena izgradnja I faze kanalizacije naselja Draga Baška
 • u studenom započeli radovi na II. fazi I etapi vodoopskrbe Šotoventa (dionica Bajčić, Skrbčić,Pinezić)
 • u studenom započeli radovi na izgradnji vodoopskrbe „visoke zone dobrinjštine“ (dionica CS Žgombići, VS Sveti Petar, VS Kras, tlačni cjevovod i dio mjesnih mreža)

2009.

 • Potpisan „Sporazum o sufinanciranju programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009 – 2010. (Krk, 02.listopad 2009.
 • u ožujku započeli radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Stara Baška (bunar, postrojenje za desalinicaciju i dio mjesne mreže)
 • u srpnju završeni radovi na II.fazi projekta povezivanje vodoopskrbnog sustava otoka Krka sa vodoooskrbnim sustavom grada Rijeke (dionica Omišalj – CS Jezero, 3600 m, DN 500)
 • u Malinskoj se radi na izgradnji kanalizacije zona Cuklićevo-Rova (CP-5), s pripadajućim sanitarnim kolektorom
 • završeni su radovi na studiji izvodljivosti projekta gradnje građevina i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka (Cetina d.o.o., Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft)
 • listopad 2009. – redizajnirane internet stranice Ponikve d.o.o.; www.ponikve.hr (Kreativni odjel, Rijeka)

2010.

 • U lipnju pušten u pogon novoizgrađeni vodoopskrbni sustav Stara Baška (bunar, uređaj za desalinizaciju, vodosprema i dio vodoopskrbne mreže)
 • U srpnju pušten u pogon novoizgrađeni vodoopskrbni sustav Brusići,Kapovci,Skrbčići i Pinezići (transportni cjevovod, reducir stanice i dio vodoopskrbne mreže)
 • Započeli su radovi na stavljanju u funkciju bunara EB-3 u Bašćanskoj kotlini, nastavljena je gradnja vodoopskrbnih mreža u Garici i Risiki, završeni su radovi na I fazi vodoopskrbe visoke zone Dobrinjštine (CS Žgombići,VS Sveti Petar i VS Kras)
 • Izdana je Monografija povodom obilježavanja 50. Godina Ponikve d.o.o.
 • Na području Općine Malinska-Dubašnica zavšeni su radovi na izgradnji CS 5 Cuklićevo-Rova s pripadajućim sanitarnim kolektorom
 • Na području Općine Baška započela je izgradnja sustava kanalizacije Draga Bašćanska - V faza, te izgradnja spoja kanalizacije Kricin na mjesnu kanalizacijsku mrežu naselja Baška
 • Ponikve su u suradnji s Hrvatskim vodama, s kojima je potpisan ugovor o komisionom poslu, započela s izradom projektne dokumentacije za EU projekt sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka a paralelno je započela i novelacija Studije izvodljivosti projekta izgradnje građevina i uređaja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka koju zajednički izvode Cetina d.o.o. i Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH& Co.KG.
 • U listopadu 2010. godine potpisani su Ugovori o podzajmu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (tzv Projekt Jadran) za:
  • podprojekt Krk
  • podprojekt Malinska - Njivice
  • podprojekt Omišalj
 • Započelo odvojeno prikupljanje komine masline s ciljem da se uz stručno tretiranje do jeseni 2011. godine dobije vrijedan humus;
 • U listopadu je započela s radom Otkupna stanica za metale tvrtke Metis d.d. na POSAM-u Krk; u prva tri mjeseca rada prikupljeno 120 t raznog metala;
 • Dobivena potvrda na glavni projekt i pokrenute aktivnosti oko dovršetka sanacije odlagališta Treskavac;

 2011.

Vodoopskrba:

 • Na području Šotoventa započeli radovi na izgradnji cjevovoda Skrbčići-Brzac, a na području Dobrinjštine započeli radovi na izgradnji cjevovoda Gabonjin-Rasopasno-Sužan, Kras-Dobrinj, Dobrinj – Polje (Sv.Vid,Gostinjac,G.i D. Hlapa, Žestilac, Županje);
 • Na području općine Vrbnik započeli radovi na izgradnji cjevovoda Risika - Sveti Marek i Garica Kampelje, a na području Baške nastavak radova na stavljanju u funkciju bunara EB-3, s pripadajućom vodospremom, na području općine Punat nastavak radova na širenju mjesne mreže naselja Stara Baška;
 • Nastavak rekonstrukcije dijela tlačnog cjevovoda Ponikve-Muraj;
 • izrada novelacije vodoopskrbnog plana otoka Krka

Odvodnja otpadnih voda:

 • Naselje Dobrinj, početak gradnje kolektora i uređaja za bio pročišćavanje otpadnih voda;
 • Nastavak širenja mreže javne odvodnje na području Malinske, Baške i Stare Baške
 • Nastavljeno je s pripremom projektne dokumentacije za EU projekt sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka i nastavak rada na Projektu Jadran.

Zbrinjavanje otpada:

 • Snimljen novi edukacijski film o važnosti prikupljanja otpada;
 • Nastavljene aktivnosti oko dovršetka sanacije odlagališta Treskavac; naručen izvedbeni projekt sanacije; koncem godine potpisan aneks ugovora s Fondom za zaštitu okoliša kojim se povećava udio koji sufinancira Fond sa 50% na 60%
 • Radi boljeg učinka, na frekventnijim pozicijama, postavljeni su veći spremnici za bio otpad, te za karton i papir
 • Uspješno je završeno kompostiranje komine masline skupljene 2010. godine, prodano je preko 500 tona korisnog materijala
 • U svibnju otvoren je POSAM u Puntu na novoj lokaciji (pored uređaja za javnu odvodnju)

 2012.

Vodoopskrba:

 • Završetak programa “Koncepcija vodoopskrbe otoka Krka 2001-2012.;
 • Dobivena je lokacijska dozvola za izgradnju II faze brane na izvorištu Ponikve;
 • Započeo je investicijski ciklus Hrvatskih voda sa kojim bi se gotovo u cijelosti trebala završiti izgradnja mjesne vodovodne mreže
 • Započela je izgradnja injekcione zavjese na brani akumulacije Ponikve;
 • Zabilježen je minimalni nivo vode u akumulaciji Ponikve od izgradnje brane 15,27 m.n.m.
 • Izvršene su rekonstrukcija dijelova slijedećeih transportnih cjevovoda:
  • ulazni i izlazni cjevovod za VS Baška u dužini od 485 m, DN 300;
  • tlačni cjevovod CS Ponikve – VS Lubenovo u dužini od 400 m, DN 500;
  • ulazni i izlazni cjevovod za VS Jurandvoru dužini od 500 m, DN 150;
  • transportni cjevovod VS Muraj – Dunat u dužini od 690 m, DN 300

Odvodnja otpadnih voda:

 • Početak izgradnje obalnog kolektora u uvali Klimno – Soline;
 • Započela je realizacija projekata iz Programa “Jadran”:
 • Izgradnja gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda te crpnih stanica u Omišlju
 • Izgradnja gravitacijskih kolektora, tlačnog cjevovoda te crpne stanice u Korniću
 • Izgradnja gravitacijskih kolektora u Malinskoj
 • Izgrađena je II. faza kanalizacije Dobrinj
 • Nastavljena je priprema dokumentacije za kandidiranje projekata kanalizacije za Kohezijske fondove;

Zbrinjavanje otpada:

 • Prikupljeno oko 1.200 tona komine masline koja se tretira bio algama te se planira njena distribucija korisnicima tijekom 2013. godine,
 • Početkom godine postavljeno je po centrima naselja ukupno 8 kontejnera za prikupljanje otpadnog tekstila te je do kraja 2012. godine prikupljeno oko 15 tona ove vrste otpada
 • Stupanj odvojeno prikupljenog otpada povećao se je sa 35,3% u 2011. godini, na 39,4% u 2012. godini, što je u skladu s Studijom. Ukupno je prikupljeno 2,5% više otpada ali je zbog bolje selekcije manje mješanog komunalnog otpada za 4%. Najveći rast bilježi bio otpad i zeleni otpad (25,9%) čemu je najviše doprinjelo postavljenje velikih smeđih kontejnera od 1100 litara.
 • Započela je završna faza sanacije odlagališta Treskavac; u javnom natječaju odabran je izvođač radova, tvrtka GP Krk u suradnji s tvrtkom HIS Višnjica koje zajednički izvode radove vrijedne 16,3 mil. kuna; dovršetak radova planiran je do kraja 2013. godine: Fond za zaštitu okoliša sufinancira ovu investiciju sa 60%
  Realizacijom ovog ugovora zaokružit će se u cjelosti projekt „Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku“ koji je započeo 2000. godine. Ovaj projekt vrijedan gotovo 62 mil. sastoji se od:
  • Proširenja i uređenja ukupne zone odlagališta i forimiranja nove plohe s bazenom za procjedne vode za prihvat komunalnog otpada,
  • Izgradnje reciklažnog dvorišta za prihvat i obradu odvojeno prikupljenog otpad (sortirnica i kompostana) s pratećom opremom,
  • Uspostave cjelovitog sustava odvojenog prikupljanja otpada na području otoka Krka (nabava posuda, uređenje sedam lokacijaPOSAM-a, nabavka vozila,...)
  • Sanacije starog odlagališta komunalnog otpada koji se je koristio od sedamdesetih godina do 2005. godine

Energetika:

 • Puštanje u rad fotonaponskog postrojenja od 136 KW instalirane snage na krovu sortirnice na Treskavcu;

2013.

Vodoopskrba:

 • Nastavljeni su radovi na  investicijskom ciklusu Hrvatskih voda  „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu 2012-2015“, sa kojim bi se gotovo u cijelosti trebala završiti izgradnja mjesne vodovodne mreže;
 • Završena  je izgradnja injekcione zavjese na brani akumulacije Ponikve;
 • Izvršena je rekonstrukcija dijela transportnog cjevovoda:
  • tlačni cjevovod CS Ponikve – VS Lubenovo u dužini od 900 m, DN 500, Ductile;

Odvodnja otpadnih voda:

 • izgrađena II faza vodovoda i kanalizacije u naselju Stara Baška;
 • Na području Općine Baška Završeni su radovi na izgradnji komunalne infrastrukture  - Pod Mire, Frgačići i Zvonimirova ulica (ulaz u Bašku), završeni su radovi na rekontrukciji vodovoda i izgradnji oborinske kanalizacije u dijelu Zvonimirove ulice. Na području Jurandvora na državnoj cesti D-102 izvršeni su  radovi na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije. Također su završeni i radovi na rekonstrukciji vodovoda i izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije u Zvonimirovoj ulici u Baški;
 • Na području Općine Dobrinj nastavljeni su  radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava odvodnje priobalnog dijela, izvedeni su radovi na izgradnji podmorskog ispusta;
 • Na području Općine Malinska-Dubašnica završeni su radovi na izgradnji I faze kanalizacijskog podsustava Cuklićevo
 • Na području Općine Omišalj započeli su radovi na izgradnji vodovoda i fekalne kanalizacije u Njivicama – Krčine.
 • Na području Općine Punat završeni su radovi na izgradnji crpne stanice i oborinske kanalizacije na autobusnoj stanici u Puntu, završeni su i radovi na rekonstrukciji vodovoda i izgradnji oborinske kanalizacije u Puntu
 • Na  području Općine Vrbnik u lipnju 2013. godine završeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda, izgradnji fekalnog kolektora, oborinske odvodnje i uređenje ulične površine
 • Ponikve su u suradnji s Hrvatskim vodama, s kojima je potpisan ugovor o komisionom poslu, završile s izradom projektne dokumentacije za EU projekt sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka
 • Projekt obuhvaća:
 • izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijske mreže naselja Batomalj
 • izradu glavnog projekta kanalizacijske mreže naselja Draga Bašćanska
 • izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijske mreže naselja Jurandvor
 • izradu glavnog projekta kanalizacijske mreže naselja Omišalj
 • izradu glavnog projekta kanalizacijske mreže naselja Krk
 • izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijske mreže naselja Punat
 • izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijske mreže naselja Porat – Vantačići
 • izradu idejnog rješenja i idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II stupnja aglomeracija Omišalj, Njivice-Malinska, Krk, Punat i Baška
 • izradu Studije utjecaja na okoliš aglomeracije Punat
 • izradu Studije utjecaja na okoliš aglomeracije Baška
 • ocjenu potrebe izrade studije utjecaja na okoliš za aglomeracije Omišalj, Njivice-Malinska, Krk.
 • Realizacija projekata iz Programa “Jadran”:
  • U sklopu Podprojekta Krk nastavljena je izgradnja kolektorske mreže naselja Kornić (građevinski i monterski radovi) , započeli su i radovi vezani uz izgradnju pristupne ceste i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka (projektiranje i građenje).
  • U sklopu Podprojekta Omišalj nastavljeni su radovi na izgradnji kolektorske mreže (gravitacijski i tlačni kolektori) i izgradnja crpnih stanica sustava Omišalj, započeli su i radovi na projektiranju i građenju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Omišlju.
  • U sklopu Podprojekta Malinska-Njivice sklopljen je ugovor o izgradnji gradske kolektorske mreže naselja Malinska, započeli su i radovi na projektiranju i građenju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na rtu Ćuf. 

Zbrinjavanje otpada:

 • Prikupljeno oko 250 tona komine masline koja se tretira bio algama te se planira njena distribucija korisnicima tijekom 2014. godine,
 • Tijekom godine rashodovana su dva dotrajala vozila za odvoz otpada (stara 26 i 30 godina) i nabavljena dva zamjenska (jedno malo vozilo za skupljanje otpada iz stare gradske jezgre i jedan samopodizač kontejnera)
 • Stupanj odvojeno prikupljenog otpada povećao se je sa 39,4% u 2012. godini, na 43,7%  u 2013
 • Od strane Fonda za zaštitu okoliša odobreno je sufinanciranje nabavke specijalnog vozila s dizalicom za skupljanje zelenog otpada u visini od 60% čime će se omogućiti kvalitetnije skupljanje sve većih količina zelenog otpada-isporuka se očekuje u prvoj polovici 2014.
 • Prema planiranom naručena je revizija Studije Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada koja je prezentirana članovima skupštine.
 • Nastavljene aktivnosti oko dovršetka sanacije odlagališta Treskavac

Energetika:

 • Napravljena prethodna studija izvodljivosti za izgradnju energane/toplane na biomasu na otoku Krku.
 • Napravljena studija isplativosti korištenja biogenog otpadnog materijala u postrojenju s anaerobnom fermentacijom na otoku Krku.
 • Napravljena studija izvodljivosti proizvodnje energenata(sječke,peleti,briketi) iz biomase otoka Krka (peleta sječke ili briketi).
 • Napravljeno idejno riješenje  za 14 integriranih fotonaponskih postrojenja do 10 KW, 4 do 30 KW, 1 do 100 KW i 1 neintegrirano fotonaponsko postrojenje od 1 MW..
 • Izradili solarni (fotonaponski )katastar krovova otoka Krka.
 • Nastavili provoditi Interdisciplinarnu strategiju "0" emisije za integrirani održivi razvoj otoka Krka .
 • Izdvojili DTK kao zasebnu infrastrukturu.
 • Skupili podatke i napravili evidenciju o javnoj rasvijeti za sve JLS.
 • Imenovani smo pravnom osobom zaduženom za gospodarenje energijom u zgradama u vlasništvu svih 7 JLS.
 • Započeli kontinuirano vođenje potrošnje energenata (struja, voda, grijanje...) u svim zgradama u vlasništvu JLS i upisivanjem tih podataka u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). 
 • Napravljeno je idejno riješenje za ENERGETSKI EDUKATIVNI CENTAR .
 • Oformili ENERGETSKI TIM unutar Ponikve eko otok Krk od 10 članova (po jedan član iz svake JLS i 3 člana iz Ponikve) koji će biti nositelj energetskog razvitka Otoka Krka.
 • Započeli sa izradom predinvesticijske studije za izgradnju 7-9 punionica za el. automobile na području otoka Krka.
 • Započeli sa izradom predinvesticijske studije za vjetroelektrane na otoku Krku
 • Započeli sa izradom predinvesticijske studije za neintegrirane  fotonaponske elektrane na otoku Krku.

2014.

Vodoopskrba:

 • Nastavljeni su radovi na  investicijskom ciklusu Hrvatskih voda  „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu 2012-2015“, sa kojim bi se gotovo u cijelosti trebala završiti izgradnja mjesne vodovodne mreže;
 • Izvršene su rekonstrukcije dijelova transportnih cjevovoda:
  • tlačni cjevovod CS Ponikve – VS Lizer u dužini od 285 m, DN 350, Ductile;
  • gravitacijski cjevovod VS Muraj - Dunat u dužini od 690 m, DN 350;
 • U srpnju 2014-te započeli su radovi na transportnom cjevovodu Brgud - Lubenovo, ukupne dužine 7.061 m, DN 500, Ductile

Odvodnja otpadnih voda:

 • U 2014. godini nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj.
 • PROJEKT JADRAN
  • podprojekt Krk završena je izgradnja kolektorske mreže naselja Kornić, nastavljeni su radovi vezani uz izgradnju pristupne ceste i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka, započeti su radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćivanje otpadnih voda
  • podprojekt Omišalj okončani su radovi na izgradnji kolektorske mreže (gravitacijski i tlačni kolektori) i izgradnji crpnih stanica sustava Omišalj, nastavljeni su radovi na projektiranju i građenju uređaja za pročišćivanje otpadnih voda u Omišlju, započeti su radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  • podprojekt Malinska-Njivice završeni su radovi na izgradnji gradske kolektorske mreže naselja Malinska, nastavljeni su radovi na projektiranju i građenju uređaja za pročišćivanje otpadnih voda na rtu Ćuf, započeti su radovi na izgradnji podmorskog ispusta i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • EU PROJEKT - Projekt Krk, nastavljeni su radovi na dovršenju studije i pripremi aplikacije koja će se poslati na odobrenje radi sufinanciranja sredstvima EU-a.

Zbrinjavanje otpada:

 • Prikupljeno je 210 tona komine masline koja se tretira bio algama te se planira njena distribucija korisnicima tjekom 2015. godine.
 • U 2014. godini nastavljeni su radovi na II fazi sanacije odlagališta Treskavac
 • Započelo se s projektom: Eko otok Krk 0% otpada - Projekt "Od vrata do Vrata" s ciljem povećanja stupnja odvojeno prikupljenog otpada
 • Za sezonu 2014. nabavljeno je specijalno vozilo s polipnom grabilicom (grajferom) i sandukom zaprenine 20m3 za sakupljanje zelenog otpada
 • Na kompostani u sklopu reciklažnog dvorišta Treskavac zamjenjena je dotrajala drobilica za zeleni otpad
 • Kontinuirano su se provodile aktivnosti na edukaciji i poticanju korisnika na što bolje prikupljanje otpada

Energetika:

 • Tjekom 2014. godine prikupili smo i izradili evidenciju o javnoj rasvjeti na području cijeloga otoka Krka. ​
  • proveden je objedinjen postupak javne nabave za projektiranje i rekonstrukciju javne rasvjete za sve Jedinice lokalne samouprave na području otoka Krka
 • Izrađene su studije:
  • studija izvodljivosti proizvodnje energenata iz biomase otoka Krka, veljača 2014.
  • predinvesticijka studija za izgradnju vjetroelektrana na otoku Krku, kolovoz 2014.
  • predinvesticijka studija mogućih lokacija za neintegrirane sunčane elektrane na otoku Krku, prosinac 2014.
 • E-Mobilnost
  • na otoku Krku za sada nema niti jedne javne punionice za električne automobile na kojima bi korsnici mogli puniti svoje elektromobile, stoga su priklupljeni podaci o najboljim lokacijama za postavljanje punionica i izrađena je projektna dokumentacija
 • izgrađen je programski projekt EKI - Elektronička komunikacijska infrastruktura

2015.

Vodoopskrba:

 • Završeni su radovi na  investicijskom ciklusu Hrvatskih voda  „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu 2012-2015“;
 • Izvršene su rekonstrukcije dijelova transportnih cjevovoda:
  • gravitacijski cjevovod VS Muraj - Dunat u dužini od 290 m, DN 300, Ductile;
  • gravitacijski cjevovod Dunat - Punat u dužini od 106 m, DN 200, Ductile;
  • gravitacijski cjevovod Omišalj, Ert u dužini od 486 m, DN 200; Ductile
 • Završeni su radovi na transportnom cjevovodu Brgud - Lubenovo, ukupne dužine 7.061 m, DN 500, Ductile
 • Započeli su radovi na izgradnji druge vodne komore VS/CS Lubenovo;

Odvodnja otpadnih voda:

 • u 2015. godini završenini su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj;
 • u sklopu rekonstrukcija ulica izgrađeni su kanalizacijski kolektori u Ulici braće Trinajstić u Vrbniku i Ulici kralja Tomislava u Njivicama;
 • PROJEKT JADRAN
  • završeni su radovi vezani uz izgradnju pristupne ceste i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka, te je uređaj stavljen u probni rad. Završeni su i radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
  • završeni su radovi na projektiranju i građenju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Omišlju te je uređaj stavljen u probni rad.Završeni su i radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
  • Završeni su radovi na građenju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na rtu Ćuf te je uređaj stavljen u probni rad. Završeni su i radovi na izgradnji podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
 • EU PROJEKT - Projekt Krk, u završnoj fazi je priprema projekta izgradnje građevina i uređaja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka. 

Zbrinjavanje otpada:

 • u 2015. godini završeni su radovi na II. fazi sanacije odlagališta Treskavac;
 • realizirana je rekonstrukcija sortirne linije čime je povećan kapacitet sortirnice, u funkciji su istovremeno dvije preše za baliranje otpada;
 • nastavljene su aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije za buduću pretovarnu stanicu;
 • pilot projekt „Od vrata do do vrata“ tijekom izvještajne godine provodio se na području naselja Krk, Vrh i Punat

Energetika:

 • započelo se sa održavanjem javne rasvjete za slijedeće JLS:
  • Dobrinj od 01.01.2015.
  • Malinska - Dubašnica od 15.05.2015.
  • Grad Krk od 15.06.2015.
 • nabavljeno je vozilo s radnom košarom za održavanje javne rasvjete;
 • napravljena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju javne rasvjete svih JLS otoka Krka;
 • uveden sustav  upravljanja energijom HRN EN ISO 50001:2011;
 • proveden je  objedinjeni postupak javne nabave za nabavku i izgradnju elektro punionica u svim JLS na otoku Krku; 

2016.

Vodoopskrba:

 • 2016. godine izvršene su rekonstrukcije dijelova slijedećih transportnih cjevovoda:
  • gravitacijski cjevovod VS Muraj – Dunat u dužini od 444,82 m, DN 300
  • gravitacijski cjevovod VS Baška Draga II – VS Baška u dužini od 1.000 m, DN 300
  • tlačni cjevovod CS Ponikve – VS Lizer u dužini od 1.280 m, DN 350
  • gravitacijski cjevovod VS Lizer - VS Krk (niska zona) u dužini od 950 m, DN 250
  • gravitacijski cjevovod VS Lizer - VS Krk (visoka zona) u dužini od 950 m, DN 250
  • gravitacijski cjevovod VS Paprati – VS Vrbnik, u dužini od 2.300 m, DN 150
 • izvedeni su radovi na izgradnji druge komore VS/CS Ponikve i VS Vrhure; 
 • izvedeni su radovi na izgradnji vodovoda visoke zone naselja Vrbnik, dionica VS Sv.Nedija-Grohot;
 • izvršeni su vodoistražni radovi na zdencu EB-4 u Baški s ciljem osiguranja dodatnih količina vode za područje Općine Baška;
 • započeli su radovi na izradi projektne dokumentacije “Vodoopskrbni sustav Krka-podsustav Ponikve II faza; izrada glavnog projekta s provođenjem istraživačkih radova za faze 2,3 i 4”;

Odvodnja otpadnih voda:

 • u sklopu rekonstrukcija ulica izgrađeni su kanalizacijski kolektori, nastavak ulice K.Tomislava u Njivicama, Dubašljanske u Malinskoj, izgradnja kolektora u ulici K.Tomislava u Baški te rekonstrukcija kolektora u Ribarskoj ulici u Baška;
 • Projekt Jadran - svi podprojekti su završeni u cijelosti;
 • EU PROJEKT - Projekt Krk, u završnoj fazi je priprema projekta izgradnje građevina i uređaja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka. U 2016. godini raspisani su natječaji za:
  • izgradnju kanalizacijske mreže i rekonstuciju vodovodne mreže (crvena knjiga)
  • uslugu stručnog nadzora projekta
  • uslugu  upravljanja projektom
  • uslugu vidljivosti projekta.

Zbrinjavanje otpada:

 •  projekt „Od vrata do do vrata“ tijekom izvještajne godine proširio se na području cijelog otoka, osim Stare Baške;
 •  proveden je javni natječaj za vizualni identitet i ime maskote tvrtke Ponikve eko otok Krk;
 •  nastavljene su aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije za buduću pretovarnu stanicu.

Energetika:

 • od 01.07.2016. godine održava javnu rasvjetu na području cijelog otoka Krka;
 • u kolovozu raspisana  je objedinjena javna nabava za nabavku opreme za nadzor i upravljanje nad javnom rasvjetom za sve JLS otoka Krka;
 • u siječnju je proveden certifikacijski audit za sustav  upravljanja energijom HRN EN ISO 50001:2011;
 • napravljena je studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi za istraživački centar energetske održivosti otoka (ICEO);
 • u svibnju je naručena revizija  Interdisciplinarne strategije "0" emisija štetnih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka;
 • u srpnju, prema odluci skupštine naručena je izrada „Studija sharing sustava i marketinška studija za elekto vozila na otoku Krku“;
 • u prvoj polovici godine nabavljene su i montirane punionice za el.vozila, te su puštene u pogon u lipnju;
 • u suradnji sa E-mobile timom Krk dovršen je projekt konverzije klasičnog automobila u svoj prvi automobil na električni pogon;
 • u kolovozu isporučeno je pet električnih vozila (Volkswagen e-up), dok je preostalih pet isporučeno u listopadu; 
 • u studenom započeta je izrada idejne i projektne dokumentacije svjetlovodne mreže otoka Krka za mjesta gdje će se graditi kanalizacija kroz EU projekt;