• Zakon o vodama (NN 66/19)
 • Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09,90/11,56/13,154/14,119/15,120/16,127/17,66/19)
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,64/15,104/17,115/18,16/20)
 • Zakon o kemikalijama (NN 18/13,115/18,37/20)
 • Zakon o otocima (NN 116/18,73/20,133/20)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14,110/15,14/19)

Ostali važni propisi iz područja vodnog gospodarstva:

 • Direktiva o vodi za piće-98/83/EC
 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11)
 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)
 • Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14)
 • Uredba o visini naknada za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12,151/13,116/18)
 • Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10,83/12,10/14,32/20)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda( NN 26/20) 
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
 • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20)