Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje
Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „vozač fekalijaša“, koji je objavilo Ponikve voda d.o.o. Krk, je zaključen.
 
Za radno mjesto odabran je kandidat Kristijan Antić.


 

Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

 

 • VOZAČ FEKALIJAŠA - 1 izvršitelj/ica
 • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
 • predmetno radno mjesto iziskuje pripravnost (dežurstvo) radnika sukladno Planu dežurstava
 • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 1.250,00 EUR tijekom ljetnih mjeseci (od lipnja do rujna), te 1080,00 EUR za ostale mjesece, a ista se uvećava za iznos naknade za pripravnost (u predmetni iznos nisu uračunati: troškovi prijevoza, dodatak temeljem radnog staža, prigodne nagrade te moguće nagrade za rad)
 • naknada za pripravnost iznosi 130,00 EUR po tjednu pripravnosti (u pravilu jedan tjedan mjesečno)

OPIS POSLOVA:  

 • vrši pražnjenje i odvoz fekalija iz septičkih jama na odlagalište
 • čisti kolektore i CS
 • pomaže radniku pri otvaranju, zatvaranju i pražnjenju septičke jame
 • pomaže radniku pri montaži i demontaži crijeva
 • odgovoran je za održavanje i kontrolu ispravnosti vozila te je dužan na vrijeme obavijestiti nadležnog o isteku redovitih tehničkih pregleda
 • odgovoran je za održavanje alata i sitnog inventara za koji je zadužen
 • prati i odgovoran je za primjenu mjera zaštite na radu
 • mora biti pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

UVJETI:

 • stručna osposobljenost za vozača u skladu s propisima koji uređuju cestovni promet
 • vozačka dozvola C kategorije

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stručnoj osposobljenosti za vozača/potvrdu o izobrazbi za vozača
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • presliku vozačke dozvole C kategorije
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).

Molbe se primaju najkasnije do 21. lipnja 2024. godine na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom 
“Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto vozač fekalijaša”.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.