Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

 • ZIDAR U RJ VODA – 1 izvršitelj/ica
 • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
 • predmetno radno mjesto iziskuje pripravnost (dežurstvo) radnika sukladno Planu dežurstava
 • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 950,00 EUR (u predmetni iznos nisu uračunati: troškovi prijevoza, dodatak temeljem radnog staža, prigodne nagrade te moguće nagrade za rad)

OPIS POSLOVA:  

 • vrši zidarske, tesarske, armiračke i druge poslove u RJ Voda
 • radi na izgradnji novih i rekonstrukciji i održavanju postojećih objekata vodovoda
 • vrši pripremu za asfalt i asfaltiranje
 • vrši poslove košnje
 • vrši poslove regulacije prometa ukoliko se poslovi obavljaju na javnoj prometnici
 • odgovoran je za održavanje alata, materijala i sitnog inventara za koji je zadužen
 • obavezan je poštivati i primjenjivati propise i odredbe iz domene zaštite na radu
 • mora biti pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

UVJETI:

 • stručna sprema: KV – građevinskog smjera

Uz molbe je potrebno priložiti dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • presliku vozačke dozvole
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu.

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 21. lipnja 2024. godine na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom
“Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto zidar u RJ Voda”.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.