Na temelju članka 9. stavka 2. točke 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

  • RADNIK NA VODOVODU, m/ž na određeno vrijeme – 4 izvršitelja/ice

Uvjeti:

  • NKV – obrazovni stupanj
  • Vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe  je potrebno priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku vozačke dozvole
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (dostupna na službenim internetskim stranicama Ponikve voda d.o.o. – www.ponikve.hr)
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju do 1. svibnja 2022. godine na poštansku adresu:
Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk
ili na elektroničku adresu:
s napomenom „ZA NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – PONIKVE VODA“

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbi.